Nina I. Kostyukova

Nina I. Kostyukova
City: 
Novosibirsk

on: 01.01.1970 Senior Engineer CC SB RAS