Vsevolod Sergeyevich Burtsev

Vsevolod Sergeyevich Burtsev
Birth date: 
11.02.1927
City: 
Moscow

on: 26.09.1973 IPMCE

on: 01.04.1981 Director IPMCE