Anatoli V. Kalyaev

Anatoli V. Kalyaev
City: 
Taganrog

on: 01.05.1983(?) Rector Taganrog Radiotechnical Inst.

on: 12.08.1985 Corresponding Member USSR Ac. Sci.