V. V. Shaydurov

V. V. Shaydurov
City: 
Novosibirsk

on: 12.02.1975 Scientific Secretary CC SB RAS

on: 29.03.2000(?) Director Inst. of Computational Modelling of the Sib. Branch of the Rus. Ac. Sci.