Shigeru Igarashi

Shigeru Igarashi
City: 
Kyoto, Tsukuba

on: 07.02.1973 Associate Professor Kyoto Univer., Res. Inst. for Math. Sci.

on: 02.05.1980 Professor Univer. of Tsukuba