Mikhail Fyodorovich Zhukov

Mikhail Fyodorovich Zhukov
City: 
Novosibirsk

on: 26.11.1968 Corresponding Member USSR Ac. Sci.

on: 29.11.1976 Scientific Secretary-in-Chief Presidium of the USSR Ac. Sci.