Eugeni N. Salnikov

Eugeni N. Salnikov
City: 
Moscow

on: 04.08.1986(?) Director "Radio i svyaz" Publishing House