V. I. Shelekhov

V. I. Shelekhov
Birth date: 
25.05.1949
City: 
Novosibirsk

on: 10.09.1976 CC SB RAS