Gennadi K. Stolyarov

Gennadi K. Stolyarov
City: 
Minsk

on: 01.01.1970 Head of Laboratory Orjonikidze Plant, MPB

on: 23.09.1975 Chairman Data Base Task Group