Vyacheslav Vasilievich Amvrosenko

Vyacheslav Vasilievich Amvrosenko
City: 
Kalinin (Tver)

on: 16.05.1980 Candidate of Technical Sciences