L. I. Narysheva

L. I. Narysheva
City: 
Novosibirsk

on: 01.01.1978(?) Chief of Department CC SB RAS