V. N. Kasyanov

V. N. Kasyanov
Birth date: 
15.08.1948
City: 
Novosibirsk

on: 30.05.1975 CC SB RAS