V. G. Polyakov

V. G. Polyakov
Birth date: 
21.02.1958
City: 
Novosibirsk

on: 19.03.1982 CC SB RAS