I. E. Shvetsov

I. E. Shvetsov
City: 
Novosibirsk

on: 01.04.1980(?) Probationer Novosibirsk State Univ.

on: 27.06.1988 CC SB RAS