V. I. Agoshkov

V. I. Agoshkov
City: 
Novosibirsk

on: 10.04.1974 Scientific Secretary CC SB RAS