Л. Строганов

Л. Строганов

на: 20.06.1967 и.о. зав. редакции Изд-во "Машиностроение"